Deklarācija par ienākumu no kapitāla

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikti ienākumi no kapitāla pieauguma.

Kapitāla aktīvi ir:

1) akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;

2) ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;

3) parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;

4) nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);

5) uzņēmums Komerclikuma izpratnē;

6) intelektuālā īpašuma objekti;

7) ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Kam jādeklarē ienākumi

Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma obligāti ir jāiesniedz tām fiziskajām personām, no kuru ienākumiem netika ieturēts nodoklis ienākuma izmaksas vietā.

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš

nerezidentiem:

• līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam;

rezidentiem:

• Ja kopējie ienākumi no darījumiem nepārsniedz 142,29 eiro mēnesī, vienu reizi gadā līdz nākamā gada 15.janvārim;

• Ja kopējie ienākumi no darījumiem atrodas diapozonā no no 142,30 līdz 711,44 eiro mēnesī, vienu reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa 15.datumam;

• Ja kopējie ienākumi no darījumiem pārsniedz 711,44 eiro mēnesī – līdz nākamā mēneša 15.datumam.

Nodokļu maksātājien vienu reizi gadā – līdz nākamā gada 1.jūnijam – jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Deklarācijas pielikums DK1 par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pārskata gadā darījumiem ar kapitāla aktīviem.

Maksa par deklarācijas sastādīšanas pakalpojumu ir 150 EUR.

Maksa par konsultāciju ir 150 EUR stundā.