NLC priekšnoteikumi

1. Starp Krieviju un Latviju ir parakstīts un ratificēts „Līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu”, kas stājās spēkā no 2013.gada 1.janvāra.

2. No 2013.gada 1.janvāra Latvija iestājās holdinga režīmā. Tas nozīmē virkni atvieglojumu un priekšrocību Latvijā izveidotājai mātes kompānijai, vieni no kuriem ir nodokļu atvieglojumi, un proti, ar uzņēmumu ienākumu nodokli netiek apliktas:
• dividendes, kas iegūtas no nerezidentiem;
• dividendes, kas tiek izmaksātas kompānijai-nerezidentei;
• peļņa no meitas kompāniju akciju pārdošanas.

3. Ar nodokli netiek aplikti procentu maksājumi, kurus Latvijas kompānija izmaksā saistītajiem uzņēmumiem ES.

4. Ar nodokli netiek apliktas izmaksas par intelektuālo īpašumu, kuras veic Latvijas kompānija ES kompānijai.

5. No 2014.gada 1.janvāra atbrīvošana no procentu maksājumu un izmaksu par intelektuālo īpašumu aplikšanas ar nodokli tiks attiecināta arī uz saistītajām kompānijām, kuras ir izveidotas trešajās valstīs (Krievija, Ukraina, Baltkrievija un citas valstis, kas nav iekļautas ES sastāvā).

6. Latvijas izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums – „vārti” uz Eiropu.

7. Makro un mikroekonomika prasa no biznesa atbildīgāku attieksmi pret tādiem jautājumiem kā izmaksu samazināšana un legālo nodokļu aplikšanas optimizācijas instrumentu izmantošana savā darbībā.